انواع تحقیقات بازاریابی

انواع تحقیقات بازاریابی از نظر روش:

 

 انواع تحقیقات بازاریابی از نظر داده: