تحقیقات بازاریابی چیست؟

امروزه بازاریابی به عنوان یک وظیفه خاص مدیریتی است که کلیه فعالیت های مرتبط با توسعه، تولید و توزیع محصولات به بازارهای خاص، یعنی جایی که باید رضایت مصرف کنندگان آنها تامین شود را در بر می گیرد. بنابراین تحقیقات بازاریابی، تحقیقات در ارتباط توسعه محصول، شناخت بازار، روش های مناسب فروش، توزیع، تبلیغ و تسهیلات خدمات را در بر می گیرد. تحقیقات بازاریابی در واقع، همه جنبه های فعالیت های کسب و کار از “مرحله ایده” تا “رضایت مشتری” را پوشش می دهد.

تحقیقات بازاریابی تنها به فعالیت های کسب و کار برای محصولات سود آور محدود نمی شود. مسئولیت گسترده تحقیقات بازار در تعریفی که انجمن بازاریابی آمریکا ارائه کرده است ، دیده می شود:  جمع آوری، ثبت و تحلیل داده ها در زمینه مشکلات مرتبط با بازاریابی کالاها و خدمات به صورت سیستماتیک.

این تعریف توسط موسسه بریتانیایی مدیریت تغییر کرد و در سال 1962 منتشر شد: جمع آوری، ثبت و تحلیل هدفدار همه واقعیت ها درباره مسائل مرتبط با فروش و انتقال محصولات و خدمات از تولید کننده به مصرف کننده.

این تعاریف همه در یک چیز مشترکند : تحقیقات بازاریابی، عبارت است از جمع آوری منظم و ارزیابی داده های خاص به منظور کمک به عرضه کنندگان برای شناخت بهتر نیاز مشتریان.

این دیدگاه اگر همه جنبه های فرهنگی، اجتماعی، روانشناختی و اقتصادی را دربر گیرد، می توانند بازاریابان را در توسعه و بهبود محصولات کمک کنند. لازمه تصمیم گیری ریسک و خطر پذیری است و تحقیقات بازاریابی باید این خطر پذیری را کاهش داده یا کنترل نماید.

منبع : کتاب تحقیقات بازاریابی نوین با نگرش مدیریتی