کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی ( قسمت چهارم)

کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی ( قسمت چهارم)

این مقاله برگرفته از سایت Esomar.org می باشد و توسط دفتر تحقیقات بازاریابی گاتا ترجمه شده است.

مقاله ۷) حفاظت از داده ها و حفظ حریم خصوصی

الف) سیاست حریم خصوصی :

پژوهشگران باید سیاست  حفظ حریم  خصوصی داشته باشند ، حریم خصوصی ای که به راحتی در حین جمع آوری داده ها قابل دسترسی است.

ب) جمع آوری داده ها :

هنگامی که پژوهشگران در حال جمع آوری داده ها از مصاحبه شوندگان هستند باید به آنها اطمینان خاطر دهند که :

مصاحبه شوندگان به درستی از قصد و نیت این مصاحبه مطلع خواهند شد. مصاحبه شوندگان باید در جریان هرگونه اقدامات کنترلی از قبیل تماس های مجدد در مورد مصاحبه قرار گیرند.

ج) استفاده از داده ها :

برای اهداف خاص تحقیقاتی جمع آ وری شده باشند و با هر موضوعی که بااین اهداف خاص منافات دارد ، به کار نروند.

اطلاعات فردی جمع و پردازش شده بر اساس کد ایزومر،ICC باید تابع شرایط زیر باشد :

 داده ها متناسب با اهداف تحقیق مناسب ،کافی و مربوط جمع اوری و پردازش شوند .داده ها و  اطلاعاتی که به یک هدف خاص جمع آوری شده اند بیش از زمانی که مورد استفاده در تحقیق هستند نگهداری نشوند.

  پژوهشگران باید تضمین کنند که هویت شخصی مصاحبه شوندگان دور از دسترس مشتری   و  کاملا”  محرمانه  نگهداری می شود. تنها  طبق  شرایط  و  مقررات  زیر  پژوهشگران   مجاز هستند  اطلاعات شخصی مصاحبه شونده را به مشتری انتقال دهد:

  • مصاحبه شونده به صراحت رضایت خود را از اعلام هویتش ابراز کرده باشد.
  • شرایط به وضوح برای آنها شرح داده شده باشد .
  • مصاحبه شوندگان مطمئن شوند که از اطلاعاتی که در جریان روند پروژه ارائه داده اند هیچ استفاده تبلیغاتی نخواهد شد.

 د) امنیت پردازش داده ها

پژوهشگران باید اطمینان دهند که اقدامات امنیتی مناسب به منظور جلوگیری از تماس ها یا دسترسی های غیر مجاز ،دستکاری اطلاعات و افشای اطلاعات فردی به کار می رود.چنانچه قرار است اطلاعات افراد به شخص ثالث انتقال داده شود ،  این انتقال بایستی تحت شرایط  امنیتی مناسب صورت گیرد.

ذ) حقوق مصاحبه شوندگان

اقدامات لازم در جهت مطلع نمودن مصاحبه شوندگان از حق و حقوقشان لازم الاجراست.حقوق مصاحبه شوندگان به شرح زیر است :

  • اختیار شرکت نکردن در یک پروژه تحقیقات بازار
  • امتناع از شرکت در هر گونه مصاحبه تحقیقات بازار
  • لازم است مطمئن شوند که اطلاعات فردی آنها به صورت محرمانه و دور از دسترس دیگران نگهداری می شود.
  • پاک کردن و حذف هر گونه اطلاعات شخصی غلطی که در مورد آنها عنوان شده است.

ه) معاملات بین کشوری

 هنگامیکه اطلاعات شخصی افراد در یک کشور جمع اوری وبه کشوری دیگر منتقل  میشود  باید توجه ویژه ای جهت حمایت از حقوق اطلاعات فردی افراد اعمال گردد.در شرایطی که جمع آوری اطلاعات در کشور دیگری راهبری می شود ، باید کاملا” مسئولانه  تضمین داده شود که اقدامات امنیتی مناسب در حفاظت از داده ها صورت می گیرد و قوانین حفاظت از  اطلاعات منطبق بر کد ایزومر ICC, می باشد.

مطالب مشابه:
کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت اول)

 کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت دوم)
کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت سوم)
کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت پنجم)

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.