سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی

تعداد روزافزونی از سازمانها برای کمک به مدیران بازاریابی برای تصمیم گیری بهتر از یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی (Marketing Decision Support System) استفاده میکنند. لیتل سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی را چنین تعریف میکند: یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی (MDSS) مجموعه ای از داده ها، سیستم ها، ابزارها و تکنیک های هماهنگ همراه با نرم افزار و سخت افزار پشتیبان است که یک سازمان به وسیله آن اطلاعات مناسب را از بخش اقتصادی و محیط جمع آوری و تعبیر و تفسیر میکند و آنها را به مبنایی برای اقدامات بازاریابی تبدیل میکند.

در اینجا درباره نحوه کار یک  MDSS توضیح بیشتری داده میشود. فرض کنید یک مدیر بازاریابی نیازمند تجزیه و تحلیل یک مشکل و اقدامات مقتضی برای آن است. این مدیر پرسش ها را در مدل مناسبی که در MDSS قرار دارد مطرح میسازد. مدل داده ها را که خود بعداَ از لحاظ آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند، استخراج میکند. این مدیر میتواند برای تعیین یک اقدام مطلوب بعداَ از یک برنامه استفاده کند. مدیر به این اقدام مطلوب دست میزند و (همراه با سایر نیروها) محیط را تحت تاثیر قرار میدهد و داده های جدیدی را به دست میدهد. البته کلیه این اقدامات در کامپیوتر انجام میگیرد.

در ادامه ابزارها، مدلها و جریانات عادی که یک MDSS مدرن را تشکیل میدهد، شرح داده شده است:

رگرسیون مرکب: یک تکنیک آماری برای برآورد ” مناسب ترین” معادله است که نشان میدهد چگونه با تغییر مقادیر تعدادی از متغیرهای مستقل، مقدار یک متغیر وابسته تغییر میکند.

تجزیه و تحلیل تفکیکی: یک تکنیک آماری است برای طبقه بندی اشیاء یا اشخاص به دو طبقه یا بیشتر.

 تجزیه و تحلیل عامل: یک تکنیک آماری است برای تعیین تعدادی از مجموعه ای از متغیرهای وابسته به هم که مورد استفاده قرار میگیرد.

تجزیه و تحلیل خوشه ای: یک تکنیک آماری جداسازی موضوعات به تعداد مشخصی از گروه هایی که متقابلاَ محدود بوده به نحوی که گروه ها نسبتاَ همگن باشند.

تجزیه و تحلیل توام و مشترک: یک تکنیک آماری است که به وسیله آن رجحان های درجه بندی شده مخاطبین برای تعیین استنباط شخصی از مطلوبیت هر ویژگی و اهمیت نسبی هر ویژگی خرد میشود.

مقیاس چند بعدی: تکنیک های مختلفی است برای تهیه نقشه های ذهنی و استنباطی از کالاها و نام های تجاری رقیب. موضوعات به صورت نقاط واقع در یک فضای چند بعدی از ویژگی ها ارائه میشوند به طوری که فاصله آنها از همدیگر معیاری از عدم تشابه است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید