مدل های تشکیل دهنده سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری بازاریابی

مدل های تشکیل دهنده سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری بازاریابی

مدل فرآیند مارکف: این مدل احتمال حرکت از یک وضعیت جاری را به هر وضعیت در آینده نشان میدهد.

مدل صفی: با فرض ارائه زمان خدمات و همچنین تعداد کانال های خدماتی، این مدل زمان انتظار و طول صف هایی را که از هر سیستمی انتظار میرود نشان میدهد.

مدل پیش آزمون کالای جدید: بر اساس رجحان ها و اقدامات مصرف کننده در وضعیت پیش آزمون یک کالا و یک برنامه بازاریابی، این مدل مستلزم برآورد روابط تابعی بین وضعیت های آگاهی، مصرف آزمایشی و تجدید خرید توسط خریدار است. مدل های ASSESSOR ,COMP ,DEMON ,NEWS ,SPRINTER  از جمله مدل های معروف است.

مدل واکنش فروش: مجموعه ای از مدل هایی است که روابط تابعی بین یک متغیر بازاریابی یا بیشتر همچون تعداد کارکنان فروش، هزینه تبلیغات، هزینه تبلیغات پیشبرد فروش و غیره و سطح تقاضای حاصل را برآورد میکند.

مدل های انتخابی مجرد: این مدل ها احتمال انتخاب یک آلترناتیو ( مثلا یک نام تجاری خاص داخل یک طبقه کالا) را به عنوان تابعی از ویژگی های تمام آلترناتیوهای موجود محاسبه میکند. این مدل ها برای داده های پانل های خانوار برای ارزیابی تاثیرات ابزارهای مختلف بازاریابی (همچون قیمت فروش، نمایش های انتهای راه رو فروشگاه ها، تبلیغات خاص) بر رفتاری که بر انتخاب نام تجاری موثر است بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.