تعیین اندازه نمونه

تعیین اندازه نمونه

برای تعیین حجم نمونه در تحقیقات از روشهای مختلفی استفاده می شود. دو روش متداول برای این کار استفاده از فرمول شارل کوکران و جدول مورگان است.

فرمول شارل کوکران:

فرمول کوکران

n  برابر با حجم نمونه

N   برابر با حجم جامعه آماری (حجم جمعیت شهر، استان و…)

z   برابر با درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول

p   نسبتی از جمعیت دارای صفت معین (مثلا جمعیت مردان)

q  برابر با (۱-p) و نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت زنان) و

d  برابربا درجه اطمینان می‌باشد.

معمولاً p و q را ۰٫۵ در نظر می گیرند. مقدار z هم معمولاً ۱٫۹۶  است. d می تواند  ۰٫۰۱  یا  ۰٫۰۵  باشد.

 

 جدول مورگان:

زمانی که نه از واریانس جامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطلاع  دارید و نمی توان از فرمولهای آماری برای براورد حجم نمونه استفاده کرد از جدول مورگان استفاده می کنیم. این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد.

جدول مورگان
جدول مورگان

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.