مشوق ها (استاندارد پانل تحقیقات بازاریابی)

مشوق ها ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)
مشوق ها( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)

هرجایی که به پاسخگوها مشوقی داده می شود، اصل این مشوق ها باید به عنوان بخشی از پروژه مکتوب و ثبت شده باشد.

مشوق ها باید به نشانه ی قدردانی و به عنوان محرکی برای مشارکت دادن استفاده شوند. به عنوان بخشی از کنترل کیفیت، ارائه ی مشوق باید در دوره های پروژه ی تحقیق بی طرفانه باشد. بنابراین باید مطمئن شد که نوع و هدف مشوق ها به سمت واکنش ها یکطرفه هدایت نشود.

هرجا که مشوق ها پیشنهاد می شوند، مجریان پانل در دسترس باید، یک بیانیه ی انگیزشی مکتوب شده برای هر پانل دسترسی یا یک بیانیه ی عمومی برای همه ی پانل های در دسترس داشته باشند، بیانیه ی مشوق باید موارد زیر را پوشش دهد:

_ نوع مشوق ها به عنوان مثال نقدی، کوپن، امتیاز و فرآیندهای بازخرید

_ انواع مشارکت برای هر کدام از مشوق های پیشنهاد شده، شامل عضویت پانل و یا مشارکت در تحقیق ها، وفادار بودن و غیره.

_ چه زمانی و چطور مشوق ها ارائه شوند یا باز خرید شوند.

_ رفتار منصفانه و یکسان بودن همه ی اعضای پانل

_ روش های برطرف کردن مجادله بر سر مشوق ها

بیانیه ی مشوق ( جزییات پاداش برای اعضای پانل ) باید به آسانی در دسترس همه ی اعضای پانل باشد.

هرجایی که کودکان اعضای پانل باشند، والدین کودک یا قیم قانونی او باید از برنامه مشوق آگاه باشند و دستورهای واضح و روشنی به آنها داده شود.

کارفرمایان در هنگام درخواست باید مطلع شوند که مشوق ها به اعضای پانل پیشنهاد شده اند و ماهیت مشوق ها باید مشخص شده باشند.

اعضای پانل باید قادر به چک کردن مشوق های تخصیص داده به آنها باشند. ( چک کردن بستانکاریشان ).

منبع : انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

متن کامل استاندارد

مطالب مشابه :
نگهداری ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهشهای اجتماعی )

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید