مشوق ها (استاندارد پانل تحقیقات بازاریابی)

مشوق ها (استاندارد پانل تحقیقات بازاریابی)

هرجایی که به پاسخگوها مشوقی داده می شود، اصل این مشوق ها باید به عنوان بخشی از پروژه مکتوب و ثبت شده باشد.

مشوق ها باید به نشانه ی قدردانی و به عنوان محرکی برای مشارکت دادن استفاده شوند. به عنوان بخشی از کنترل کیفیت، ارائه ی مشوق باید در دوره های پروژه ی تحقیق بی طرفانه باشد. بنابراین باید مطمئن شد که نوع و هدف مشوق ها به سمت واکنش ها یکطرفه هدایت نشود.

هرجا که مشوق ها پیشنهاد می شوند، مجریان پانل در دسترس باید، یک بیانیه ی انگیزشی مکتوب شده برای هر پانل دسترسی یا یک بیانیه ی عمومی برای همه ی پانل های در دسترس داشته باشند، بیانیه ی مشوق باید موارد زیر را پوشش دهد:

_ نوع مشوق ها به عنوان مثال نقدی، کوپن، امتیاز و فرآیندهای بازخرید

_ انواع مشارکت برای هر کدام از مشوق های پیشنهاد شده، شامل عضویت پانل و یا مشارکت در تحقیق ها، وفادار بودن و غیره.

_ چه زمانی و چطور مشوق ها ارائه شوند یا باز خرید شوند.

_ رفتار منصفانه و یکسان بودن همه ی اعضای پانل

_ روش های برطرف کردن مجادله بر سر مشوق ها

بیانیه ی مشوق ( جزییات پاداش برای اعضای پانل ) باید به آسانی در دسترس همه ی اعضای پانل باشد.

هرجایی که کودکان اعضای پانل باشند، والدین کودک یا قیم قانونی او باید از برنامه مشوق آگاه باشند و دستورهای واضح و روشنی به آنها داده شود.

کارفرمایان در هنگام درخواست باید مطلع شوند که مشوق ها به اعضای پانل پیشنهاد شده اند و ماهیت مشوق ها باید مشخص شده باشند.

اعضای پانل باید قادر به چک کردن مشوق های تخصیص داده به آنها باشند. ( چک کردن بستانکاریشان ).

منبع : انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

متن کامل استاندارد

مطالب مشابه :
نگهداری ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهشهای اجتماعی )

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.