الزامات سیستم ( استاندارد پانل تحقیقات بازاریابی )

الزامات سیستم ( استاندارد پانل تحقیقات بازاریابی )

مجری پانل در دسترس باید برای اجرای تمام الزامات این استاندارد ملی و برای فراهم کردن داده های منطبق بر پانل در دسترس، ساختار و اندازه، ویژگی های اعضای پانل، مدیریت پانل در دسترس و مشارکت در پژوهش ( الگوهای پاسخ و رفتار ) سیستم های اثر بخش داشته باشد ( مبتنی بر کامپیوتر و یا هر چیز دیگر) .

برای حصول اطمینان از امنیت داده ها و محرمانگی اعضای پانل سیستم ها باید به طور منظم داده ها فایل پشتیبان تهیه کنند.

پشتیبان گیری و امنیت داده ها در اینجا نیز کاربرد دارند ISO 20252 الزامات در تحقیقات آنلاین باید امکانات آنلاین در تمام زمان اجرای پانل در دسترس باشند مگر در شرایط غیر قابل اجتناب فنی.

پشتیبانی فنی باید برای اعضای پانل از طریق ایمیل، وب، ایمیل، تلفن و سایر ابزارها در دسترس باشد. ارائه دهنده ی پانل در دسترس باید در بازه ی زمانی معقول به درخواست ها پاسخ دهد.

منبع : انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

متن کامل استاندارد

مطالب مشابه :

مشوق ها ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی )

نگهداری ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی )

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.