ساختار پانل در دسترس و اندازه (استاندارد پانل تحقیقات بازاریابی)

ساختار پانل در دسترس و اندازه
ساختار پانل در دسترس و اندازه

ساختار پانل در دسترس  ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی )

فراهم کننده پانل در دسترس باید ساختار پانل در دسترس را شرح دهد و این اطلاعات را برای کارفرما، در صورت درخواست، تا آنجاییکه به پروژه ی پژوهشی خاصی مرتبط باشد فراهم کند. ساختار تشریح باید موارد زیر را پوشش دهد:

– گروه های جمعیتی که شامل پانل می شوند و یا نباید در پانل قرار گیرند. برای مثال مصرف کنندگان محلی، شاغلین حرفه ای، گروه کسب و کاری خاص.

– تمامی زیر گروه های درون پانل در دسترس که نمونه های خاص یا زیر نمونه ها از میان آنها انتخاب می شوند، و اندازه وابسته به اندازه نهایی از پانل در دسترس

در صورتی که فرآیند استخدام پانل در دسترس هدفی برای بازتاب ویژگی های جمعیتی داشته باشد، مانند سن یا طبقه اجتماعی – اقتصادی ، باید به وسیله داده های پشتیبان تثبیت شود.

واژگانی مانند معرف، زمانی باید استفاده شوند که به دقت تعریف شوند.

اندازه پانل در دسترس

اندازه پانل در دسترس باید برای کارفرما تعریف شده و شفاف باشد، موارد زیر باید برای تعریف اندازه و ظرفیت پانل در دسترس لحاظ شوند.

– تنها اعضای فعال پانل باید در اندازه پانل شامل شوند.

– نرخ مشارکت معمول و ( روش محاسبه ) مربوط به تحقیق در طی 12 ماه گذشته اجرا شده باشند.

– اندازه پانل در دسترس باید در بر گیرنده اعضای پانل که استخدام شده اند باشد و نباید شامل سایر خانوارهای عضو پانل باشند اگر چه تخمین هایی از کل خانوارها ممکن است تهیه شود.

اندازه پانل در دسترس باید برای یک تاریخ خاص مشخص شود. ( از آنجاییکه اعضای پانل ممکن است به صورت پیوسته ترک کنند و یا عضو شوند. )

تعداد اعضای پانل، یک معیار کیفی مناسب برای کیفیت پانل نیست ، کیفیت پانل در دسترس ، و بنابراین کیفیت نمونه های استخراج شده از آن، منوط به استخدام و روش انتخاب اعضای پانل، ساختار پانل و نگهداری و کاربرد پانل می باشد.

منبع : انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

متن کامل استاندارد

مطالب مشابه :
مشوق ها ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی )
نگهداری ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی )
الزامات سیستم ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)
گزارش دهی به کارفرما ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی )

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید