“نمونه گیری زمانی” در مشاهدات سازمان یافته

"نمونه گیری زمانی" در مشاهده سازمان یافته

این روش به نمونه گیری فاصله ای نیز معروف است زیرا شما برای مدتی مشخص در فواصل زمانی مشخص به مشاهده می پردازید. یک مثال بسیار نزدیک به این روش گرفتن چند عکس پشت سرهم است . نمونه گیری به معنای تخمین فراوانی رویدادها در زمان پیوسته از روی زمان ( و یا بازه های زمانی ) بسیار کوتاهتر است. چالش اصلی که پژوهشگر با آن مواجه می شود، تعیین طول زمان برای نمونه گیری است؛ در اینجا تا حدی باید از آزمون و خطا استفاده کرد. اصل کلی این است که هرچه فراوانی اتفاقات بیشتر باشد، بازه زمانی مشاهده کوتاهتر خواهد بود. در اینجا یک شیب مشاهده می شود که تنها با استفاده از جزئیات عملی ثبت رویدادها و نمایش دادن مشخص می شود و در آن انتخاب روش از نمونه گیری از رویدادها به نمونه گیری زمانی (و یا بالعکس) تغییر می کند. میزان نمایش دهندگی نیاز به درجه و معیار مشخصی دارد.

منبع: کتاب روش های و فنون مشاهده در تحقیقات کیفی

مطالب مشابه

نمونه گیری از رویدادها در مشاهدات سازمان یافته چگونه است؟
“نمونه گیری معتبر” در مشاهدات سازمان یافته
“نمونه گیری متناوب” در مشاهدات سازمان یافته

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید