استخدام اعضای جدید پانل (استاندارد پانل تحقیقات بازاریابی)

استخدام اعضای جدید پانل
استخدام اعضای جدید پانل

محرمانگی و شفافیت

مجریان پانل در دسترس باید از محرمانگی و امنیت تمام داده های فردی مربوط به اعضای پانل که در فرآیند عضویت و یا مراحل دیگر کسب شده باشد، اطمینان یابند.

مجریان پانل نباید داده ها را در اشکال قابل شناسای در اختیار شخص ثالث قرار دهند مگر اینکه رضایت عضوپانل را مطابق با قوانین کسب کرده باشند. این اصول محرمانگی می بایست با اعضای بالقوه پانل در طول استخدام در میان گذاشته شوند.

هدف کلی از پانل در دسترس شامل شیوه اجرا و ماهیت کلی جمع آوری داده ها از اعضای کانال در مرحله استخدام یا در طی پروژه های تحقیق پانل باید با اعضای بالقوه پانل در میان گذاشته شود و شفاف شود:

نوع داده های فردی که از اعضای پانل جمع آوری می شود و امنیت نگهداری آن باید با اعضای بالقوه پانل در میان گذاشته شود.

در صورتی که فایل های کوکی یا عناصر شبیه در کامپیوتر اعضای پانل استفاده شوند، مجری پانل می بایست اعضای پانل را مطلع نماید. موارد کلی که مجری می بایست به اطلاع برساند شامل تفاوت نوع فایل های استفاده شده اعم از فایل های کوکی مسیریاب و یا فایل هایی که اطلاعات و رفتار کاربر را ذخیره می کنند. در مرحله استخدام، اعضای پانل باید فرصت اجتناب از فایل های کوکی را داشته باشند، حتی اگر این اجتناب آنها را فاقد شرایط لازم برای عضویت در پانل در دسترس بکند.

مجریان پانل در دسترس باید بیانیه حفظ حریم خصوصی تهیه نمایند و آن را مستند کنند.

در صورتیکه مشوقی به اعضای پانل پیشنهاد شود، باید بیانیه ی سیاست تشویقی اعضای پانل بالقوه در مرحله استخدام بطور خلاصه بیان شده و بیانیه کامل باید با اعضای فعال پانل در میان گذاشته شود.

مجریان پانل در دسترس تنها هنگامی می توانند اعضای پانل را به پانل اضافه کنند که رضایت روشن خود را نسبت به بندها و شرایط عضویت و تمایل به شرکت در تحقیقات آتی اعلام کرده باشند.

در صورتیکه قرار باشد که کودکان بعنوان اعضای پانل استخدام شوند، فراهم کنندگان پانل در دسترس باید قبل از اینکه قدمی برای تماس با بچه را بردارند، اجازه روشن از یکی از والدین کودک، قیم قانونی و یا سایر افراد مسئول بزرگسال کسب کرده باشند. در صورتی که در طول استخدام مشخص شود که یکی از اعضای بالقوه پانل کودک است ( و این قبلا مشخص نبوده ) اجازه از یکی از والدین کودک، قیم قانونی و یا سایر افراد مسئول بزرگسال پیش از ادامه دادن بیشتر از فرآیند استخدام باید گرفته شود. می بایست حتما رکوردی از اجازه نامه ها ذخیره شود.

یادآوری – واژه کودک مطابق با قوانین تعریف می شود.

هنگام کسب اجازه برای استخدام، نوع پژوهش مورد نظر باید برای بزرگسالان مسئول توضیح داده شود. اجازه تماس با کودک باید به طور منظم تجدید شود ( حداقل هر 12 ماه یا تا پیش از پیمایش آتی ) در موارد موضوعات حساس، باید از بزرگسال مسئول در هر موقعیتی کسب اجازه شود. مجری پانل بای هر پروژه را با اطلاعات داده شده مطابقت دهد. تمام سوابق انطباق اطلاعات باید نگهداری شود.

در طول فرایند استخدام، مجری باید به اطلاع اعضای بالقوه برساند که همکاری و عضویت در پانل در دسترس داوطلبانه بوده و در هر زمانی که مایل باشند مطابق با درخواستشان می توانند از پانل در دسترس خارج شوند.

روش های استخدام

مجری پانل در دسترس باید برای کارفرما، در صورت درخواست، روش های استفاده شده در استخدام را اعلام کند.

درصورتیکه از طریق پایگاه داده موجود یا لیست تماس با اعضای بالقوه پانل تماس گرفته می شود، مجری پانل در دسترس باید اطمینان حاصل کند که چنین تماسی مطابق با قوانین می باشد. در صورتیکه چنین پایگاه داده و لیست های تماس که توسط طرف سومی تهیه شود ( مانند کارفرما ) مجری پانل در دسترس باید از طرف سوم بخواهد قانونی بودن منابع مورد استفاده را تایید کند.

منبع استخدام

مجری پانل در دسترس می بایست برای کارفرما، درصورت درخواست وی، منابع استخدام اعضای پانل را روشن کند.

به عبارت دیگر باید مشخص کند که آیا استخدام ها از یک نمونه نماینده از جامعه هدف بوده است. نسبت هریک از منابع از کل اغضای پانل در دسترس نهایی باید به طور عددی مشخص شده باشد.

یادآوری: کارفرما می تواند این اطلاعات را به منظور ارزیابی مناسب بودن منابع استخدام و برای تعیین کردن آیا می توانند منشا اعتبار یا انحراف باشد مرور کند.

اعتبار هویت – کلیت

مجری پانل در دسترس باید هویت ادعا شده اعضای جدید پانل را تایید اعتبار کند.

روش های مناسب ( مانند عدم تکرار ) می توانند به منظور اجتناب از شامل شدن بیش از یک بار یک فرد در پانل در دسترس، به کار گرفته شوند.

مجری پانل در دسترس باید فرایند احراز هویت اعضای کانال را مستند کرده و نتایج و هر فعالیتی که انجام می شود را ضبط کند. این فرایند مستند شده بنا به درخواست کارفرما در اختیار او قرار می گیرد.

اعتبار هویت در مرحله استخدام

هویت باید دز مرحله استخدام اعتبار سنجی شوند. مجری پانل در دسترس باید روش ها و متغیرهای مورد استفاده را پیشنهاد و مستند کند. روش ها و متغیرها برای مثال عبارتند از:

  • شماره تلفن
  • نام و آدرس پستی
  • مشخصات بانکی
  • شماره هویت رسمی

یادآوری- در پانل های در دسترس حرفه ای، روش ها و متغیرهای دیگری می توانند موثر باشند.

یادآوری- در پانل های در دسترس آنلاین، تنها آدرس پست الکترونیکی به منظور احراز هویت کافی نیست.

اعتبار سنجی ثانویه هویت

اعتبار سنجی ثانویه هویت، با استفاده از روش های مستند شده مناسب، باید هر باری که عضو پانل شرکت می کند انجام شود. روش های مناسب برای اعتبار سنجی ثانویه هویت می تواند شامل امضای عضو پانل، رمز عبور، شماره هویت پانل یا روش های مشابه باشد.

درخواست برای عدم عضویت یا خروج از پانل در دسترس

اعضای پانل باید روش سر راست برای کنار رفتن از پانل در دسترس، در دسترس داشته باشند. درخواست برای کنار رفتن باید به محض اعلام شدن کامل شده و عضو پانل نباید برای مطالعات پژوهش آتی در درون پانل در دسترس انتخاب شود مگر اینکه یک پذیرش جدید از طرف عضو کانال در پژوهش یا استخدام های آتی به دست آید.

منبع : انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

متن کامل استاندارد

مطالب مشابه :
الزامات (استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)
نگهداری (استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)
الزامات سیستم (استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)
گزارش دهی به کارفرما (استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید