کاربرد پانل در دسترس (استاندارد پانل تحقیقات بازاریابی)

کاربرد پانل تحقیقات بازاریابی
کاربرد پانل تحقیقات بازاریابی

نمونه گیری

مجری پانل در دسترس باید با نظر کارفرما درباره طرح و روشی که برای انتخاب نمونه ها استفاده خواهد شد به توافق برسد و این مباحث را باید با جزئیات کافی مستند سازی کند به طوری که بتوانند در بررسی های بعدی تکرار شوند. هر واقعیت مهم یا اتفاق در مرحله نمونه گیری مانند انحرافات ( سوگیری ها ) در نمونه گیری که ممکن است باعث کاهش تعمیم پذیری نمونه به جامعه هدف تعریف شود باید مستند شده و به کارفرما گزارش شود.

تناوب مشارکت

تناوب مشارکت اعضای پانل، که می تواند در نوع و اندازه خطاها در برخی ار انواع تحقیق موثر باشد، می تواند موضوعی مهم در طراحی تحقیق باشد. به این دلیل مجریان پانل در دسترس باید تناوب مشارکت همه اعضا پانل را پایش نمایند.

مجری پانل در دسترس باید روش های اجرایی را به کار گیرد که به وسیله آن مدیریت عملیات میدانی توانایی تشخیص اینکه هر عضو پانل در کدام قسمت پژوهش شرکت داشته است را داشته باشد. به طوری که این اطلاعات بتواند برای ورود/خارج کردن مجموعه خاصی از اعضای پانل استفاده شود.

سوابق جزئی تر از جمله تاریخ مشارکت هر عضوپانل در پیمایش باید ثبت شود. برخی از این سوایق جزئی عبارتند از:

– پیمایش هایی که عضو پانل حضور داشته است ( به طور مثال، نوع پیمایش و یا نوع محصول)

– پاسخ عضو به دعوت نامه

پرسشنامه

الزامات پرسشنامه و پرسشنامه آنلاین ( از جمله سوالات غربالی ) در استاندارد ایزو 20252 سال 2006 در بند 4-4 بکار می رود.

پیش آزمون و ترجمه

اسناد/ پرسشنامه های تحقیقی که قرار است استفاده شود باید طبق بند 5-6-4 استاندارد ایزو 20252 سال 2006 پیش آزمون شود.

هنگامی که نیاز باشد اسناد/ پرسشنامه پژوهشی به زبانی دیگر ترجمه شوند، این فرآیند باید مطابق با بند 4-4-2 استاندارد ایزو 20252 سال 2006 باشد.

دعوت به مشارکت در پروژه های پژوهشی

به هر عضو پانل که برای مشارکت در یک پروژه دعوت شده است ( یک عضو انتخاب شده از نمونه ) باید اطلاعات مناسب زیر ارائه شود:

– شرحی کامل از هدف پروژه

– طول مدت تخمینی مصاحبه

– بیانیه رازداری و عدم افشای نام و پاسخ های هر عضو پانل

– تاریخ انقضا برای تکمیل پاسخ ها ( در صورت انقضا )

– اعلام کامل شرایط و مشوق هایی که در پروژه به کار می روند.

– در صورتی که دعوتنامه از طرف مجری تحقیقات پژوهشی دیگری ارسال شده است ارائه اطلاعات درباره این مساله به اعضا

– فرصت برای عدم عضویت یا کناره گیری از پانل

یادآوری1- افشاء گروه هدف یا نوع محصول یا شناسایی مشتری می تواند در نتایج پرسشنامه انحراف ایجاد کند.

یادآوری 2 – الزامات بند 4-3-1 در ارتباط با مشارکت کودکان به کار می رود.

منبع : انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

متن کامل استاندارد

مطالب مشابه :

الزامات ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی )

استخدام اعضای جدید پانل ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)

الزامات سیستم ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)

گزارش دهی به کارفرما ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی )

ساختار پانل در دسترس و اندازه ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)

قوانین حرفه ای اجرا ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی  و پژوهش های اجتماعی)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید