مشاهده نیمه سازمان یافته در تحقیقات کیفی

مشاهده نیمه سازمان یافته در تحقیقات کیفی

اگر مشاهده ابزار اصلی تحقیقات اجتماعی در دنیای واقعی باشد، می توان تصور کرد که مشاهده سازمان یافته با تاکیدی که بر محاسبه دقیق رفتار دارد، بهترین روش برای استفاده از این ابزار نیست. مشاهده سازمان یافته همانقدر نمایانگر واقعیت کاری است که مردم انجام می دهند، که یک پرسشنامه نشان می دهد مردم چه فکری می کنند. شما دقیقاَ می دانیدکه می خواهید چه چیزی را پیدا کیند و نوع داده مورد نیاز دقیقاَ مشخص شده است. محدودیت های این روش تقریباَ مشابه با پرسشنامه ها است. بنابراین امید چندانی به اکتشاف عمیق وجود ندارد و انگیزه های درونی نیز به آسانی مشخص نمی شوند.

ما نیازمند روشی به نام مشاهده نیمه سازمان یافته هستیم و استفاده از چنین روشی به این معنی نیست که شما نمی دانید به دنبال چه چیزی هستید. شما در نوع مشاهده نیمه سازمان یافته سؤالی کاملاَ مشخص دارید اما این سؤالات ” باز ”  هستند و شما نمی توانید پیش بینی کنید که به چه نتیجه ای دست خواهید یافت. این روش مخصوصاَ برای تحقیقاتی که مشکلات عملی که مردم با آنها مواجه می شوند را شناسایی می کند و آنگاه بررسی می کند که چه کاری می توان برای آنها انجام داد، مناسب است. یک مثال برای این روش، مطالعه مشکلاتی است که مردم مسن برای داشتن یک سبک زندگی مستقل با آنها مواجه می شوند.

منبع: روش ها و فنون مشاهده در تحقیقات کیفی

مطالب مشابه
مشاهده
مشاهده سازمان یافته چیست؟
مشاهده سازمان نیافته چیست؟

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.