منابع خارجی داده های ثانویه

منابع خارجی داده های ثانویه

منابع متعددی که خارج از شرکت وجود دارند ممکن است دارای داده های مرتبط با نیازهای شرکت باشند. هفت طبقه بندی کلی اطلاعات ثانویه خارجی در زیر توصیف شده است:

-پایگاه داده های رایانه ای شده

-انجمن ها

-کارگزاران دولتی

-سازمان های فروشنده مقالات

-دفترچه های راهنما

-دیگر منابع منتشر شده

-کارشناسان خارجی

بهترین راه شروع تحقیق جهت داده های ثانویه خارجی کنکاش در راهنمای عمومی مربوط به منابع داده های ثانویه می باشد.

استخراج منابع اطلاعاتی از طریق راهنمایی عمومی یعنی دایره المعارف منابع اطلاعات تجاری توصیه شده است. این اطلاعات مسیری را جهت شروع برای داده های ثانویه در اختیار ما قرار می دهد.

بجای انجام یک جستجوی بیرونی توسط پرسنل خود، بکارگیری واسطه اطلاعات اغلب روش سریعتر و کارآمدتری است. این شرکت ها در کندو کاو داده های بیرونی با استفاده از فنون رایانه ای و دستی متخصص هستند. شرکت های بسیار بزرگ از واسطه های اطلاعات جهت تکمیل گزارشات کارشناسی درون سازمانی شان بهره می جویند. شرکت های کوچکتر از واسطه های اطلاعات بجای گزارشات کارشناسی درون سازمان استفاده می کنند.

منبع: کتاب تحقیق بازاریابی سنجش و روش به همراه قضایای تحقیقات بازاریابی

مطالب مشابه :

منابع داخلی داده های ثانویه کدامند؟

داده های ثانویه در تحقیقات بازاریابی چه داده هایی هستند؟

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.