داده‌های ثانویه بین المللی

داده‌های ثانویه بین المللی

ماهیت داده های ثانویه بین المللی

بر داده های ثانویه جهت تصمیمات بازاریابی بین الملل همان مزایا و معنایی وارد است که بر داده های ثانویه داخل کشوری وارد می باشد. متاسفانه هنگامی که این داده ها بیش از یک کشور را در بر میگیرند. بسیاری از معایب ذکر شده تشدید می گردند. یک مشکل اولیه این است که عمده داده های ثانویه تنها به زبان کشور میزبان در دسترس می باشند. بنابراین جستجوها به صورت چند کشوری مستلزم استفاده از موسسات تخصصی یا در اختیار داشتن کارکنان چند زبانه می باشد.

در دسترس بودن، به روز بودن، سهولت دسترسی و دقیق بودن داده ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشند. تا همین اواخر، تنها تعداد اندکی داده های بازرگانی و تجاری در ژاپن وجود داشت. ( به خاطر دشواری استفاده ار علائم ژاپنی بر روی رایانه ها – مشکلی که هم اینک حل شده است). دولت ژاپن تعداد زیادی گزارش های بالقوه مفید و موثر را تولید می کند اما حتی موسسات و شرکت های ژاپنی به ندرت از آنها بهره می برند زیرا این داده ها سازماندهی و فهرست بندی ضعیفی دارند. داده های ثانویه در خیلی از کشورهای فاقد دموکراسی ( و نیز گاهی در کشورهای دارای دموکراسی) اغلب منعکس کننده علایق سیاسی بصورت ریز بینانه تر از واقعیت هستند. در مجموع، میزان داده های ثانویه موجود در مورد یک کشور بطور مستقیم با سطح توسعه اقتصادی آن در تغییر می باشد.

حتی هنگامی که داده های جدید و دقیق به خوبی در دسترس قرار دارند، شاید امکان قیاس های چند ملیتی فراهم نباشد. داده های حاصل از چند کشور شاید قابل مقایسه نباشند. زیرا این داده ها در زمان های متفاوت جمع آوری شده اند، واحد های سنجش شان متفاوت است، مباحث کمی متفاوت را پوشش می دهند و طبقات (همچون گروه های سنی) را بطور متفاوت تعریف می کنند. این مسئله در اتحادیه اروپا یک مشکل جدی شده است زیرا شرکت ها بازار را بیشتربه صورت یک کل تحلیل می کنند تا مجموعه ای از کشورهای جدا از هم.  جهت حل بخشی از این مشکل مجموعه ای استاندارد شده از سوالات جهت جمع آوری داده های جمعیت شناختی هم در بررسی های خصوصی و هم دولتی پیشنهاد شده است.

منبع : کتاب تحقیق بازاریابی سنجش و روش به همراه قضایای تحقیقات بازاریابی

مطالب مشابه :
داده های ثانویه در تحقیقات بازاریابی چه داده هایی هستند؟
منابع داخلی داده های ثانویه کدامند؟
منابع خارجی داده های ثانویه کدامند؟

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.