مقیاس های رتبه بندی غیر قیاسی ترسیمی

مقیاس های رتبه بندی غیر قیاسی ترسیمی

یک مقیاس غیر قیاسی ترسیمی که گاهی بدان نام مقیاس رتبه بندی پیوسته اطلاق می شود، از پاسخ دهنده می خواهد که رتبه تخصیصی را با گذاشتن علامت در مکان مشخص شده بر روی خطی که از یک منتهی الیه نگرش مورد سوال به منتهی الیه دیگر امتداد دارد، مشخص  نماید. دو گونه از مقیاس های رتبه بندی گرافیکی در اینجا ارائه شده اند:

در کل مزه نوشیدنی پپسی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی ———————————————————————————————– خیلی بد

در کل مزه نوشیدنی پپسی را چگونه ارزیابی می کنید؟

احتمالا بهترین خیلی خوب است ومن آن را دوست دارم
       بد نیست نه خوب است نه بد
      اصلا خوب نیست هیچ از آن خوشم نمی آید
احتمالا بدترین است

چنان که از مثال ها بر می آید، پژوهشگر مختار است که نقطه مقیاس (یعنی اعداد و/ یا توضیحاتی مختصر در امتداد زنجیره پیوسته) را بگذارد یا نگذارد. در ارائه این کمک ها، هدف آن است که به پاسخ دهنده در تعیین مکان رتبه بندی شان بیشتر کمک شود تا آنکه مقوله های مجزا در اختیار قرار داده شوند. پس از آنکه پاسخ دهنده با زدن علامتی روی خط، یک نگرش را مشخص نمود، فرد پژوهشگر آن خط را به هر تعداد مقوله دلخواه تقسیم می کند و به آن فرد امتیازی را بر مبنای مقوله ای که علامت در آن قرار می گیرد، می دهد. این امتیازات نوعا به عنوان داده های فاصله ای تجزیه و تحلیل می شوند.

هرچند که ساخت مقیاس های رتبه بندی ترسیمی آسان است اما به اندازه مقیاس های فهرست بندی شده پایا نیستند و اطلاعات اضافی کم تری را به دست می دهند. بنابراین تعجب آور نیست که از این مقیاس ها به ندرت در تحقیقات بازاریابی استفاده به عمل می آید.

منبع : کتاب تحقیق بازاریابی سنجش و روش به همراه قضایای تحقیقات بازاریابی

مطالب مشابه:

مقیاس های رتبه بندی غیر قیاسی

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.