مقیاس های رتبه بندی قیاسی

مقیاس های رتبه بندی قیاسی
مقیاس های رتبه بندی قیاسی

در مقیاس های رتبه بندی گرافیکی و فهرست بندی شده، رتبه دهنده موضوع را بدون ارجاع مستقیم به یک استاندارد خاص ارزیابی می کند. این بدان معناست که پاسخ دهندگان مختلف ممکن است استانداردها یا نقاط مرجع متفاوتی را بکار ببرند. هنگامی که از برخی پاسخ دهندگان خواسته می شود که به جهت کیفیت کلی یک مارک خاص را رتبه بندی کنند. برخی از پاسخ دهندگان ممکن است آن مارک را با مارک ایده آل خود مقایسه نمایند، سایرین ممکن است با مارک رایج فعلی مقایسه کنند و باز عده ای دیگر با ادراک خودشان از مارک متوسط به مقایسه بپردازند. از این روی هنگامی که محقق می خواهد مطمئن شود که تمامی پاسخ دهندگان از یک نقطه مرجع تشخیص یکسان به عمل رتبه گذاری پرداخته اند، باید از گونه ای از مقیاس رتبه بندی قیاسی استفاده به عمل آید. به همین دلیل است که مقیاس های قیاسی عموما جهت اثبات ادعاهای تبلیغاتی قیاسی مورد نیاز می باشند. با این همه، مارک ها یا دیگر استانداردهای مورد استفاده جهت مقایسه دارای تاثیر اساسی بر ارزیابی به عمل آمده بر روی مارک مورد علاقه هستند.

منبع : کتاب تحقیق بازاریابی سنجش و روش به همراه قضایای تحقیقات بازاریابی

مطالب مشابه :

مقیاس های رتبه بندی غیر قیاسی

مقیاس های رتبه بندی غیر قیاسی ترسیمی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید