مقیاس رتبه بندی غیرقیاسی فهرست بندی شده (قسمت دوم)

مقیاس رتبه گذاری غیرقیاسی فهرست بندی شده
مقیاس رتبه گذاری غیرقیاسی فهرست بندی شده

اعداد زوج یا فرد مقولات

هنگام ساختن مقیاس های متوازن ( یعنی دارای تعداد برابر از مقولات مطلوب و نامطلوب) مسئله تعداد زوج یا فرد مقولات مقیاس، یک مسئله مرتبط و قابل بحث است. اگر از یک تعداد فرد از موارد مقیاس استفاده شود، مورد میانی مقیاس عموما به عنوان یک نقطه خنثی در نظر گرفته می شود.

در جدول زیر مشخص شده است که در پژوهشی شامل بیش از 3000 زن سرپرست خانوار، گنجانیدن یک موقعیت میانی خنثی در یک مقیاس خرید، قبل از همه بر موقعیت های نزدیک آن اثر می گذارد. بعلاوه این تاثیر نامتقارن بوده به طوری که در آن، موقعیت خنثی بطور نامتناسب از مقوله پاسخ (احتمالا نخواهم خرید) استنباط می شود. به هر حال، در بسیاری از موقعیت های به نمایش درآمده در جدول، رده نخست یعنی مقوله (“قطعا خریداری خواهم کرد”) نیز متاثر از گنجانیدن یک مقوله خنثی است. این مقوله پاسخ همانی است که بیشترین کاربرد را بخصوص برای آزمون های ایده محصول، از سوی پژوهشگران بازاریابی داراست، بنابراین اگر یک محقق از یک وجه خنثی در مقیاس خود استفاده کرده و تحقیق دیگر از آن استفاده نکرده باشد، باید در هنگام مقایسه نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف دقت به خرج داد.

طرفداران مقولات زوج شماره گذاری شده، ترجیح میدهند که از نقاط خنثی پرهیز کنند. با این استدلال که در هر حال هیچ نگرشی نمی تواند خنثی باشد و باید افراد را مجبور کرد که درجه ای از مطلوب بودن یا نامطلوب بودن را مشخص سازند. با این حال در بسیاری از مسائل، مصرف کنندگان واقعا ممکن است خنثی باشند و باید به آنها امکان داد تا آن خنثی بودن را ابراز نمایند. بنابراین حل مسئله زوج / فرد بستگی دارد به اینکه آیا حداقل تعدادی از پاسخ دهندگان ممکن است نسبت به موضوع مورد سنجش حقیقتا نظر خنثی داشته باشد یا خیر.

مقیاس های اجباری در مقایسه با غیر اجباری

مسئله دیگر حائز اهمیت در رابطه با مقیاس های رتبه بندی، استفاده از مقیاس های اجباری در مقایسه با غیراجباری است. یک مقیاس اجباری پاسخ دهنده را ملزم می سازد تا نگرشی را درمورد مقوله مورد نظر مشخص سازد. در این وضعیت، پاسخ دهندگان هنگامی که در حقیقت هیچ نظری در مورد آن شئ یا ویژگی در حال رتبه بندی ندارد. اغلب نقطه میانی یک مقیاس را علامت می زنند. اگر بخش نسبتا خوبی از نمونه، نگرش و نظر خاصی راجع به یک موضوع نداشته باشند، استفاده از نقطه میانی بدین طریق، باعث تحریف سنجه های گرایش به مرکز و واریانس خواهند شد. در آن وضعیت هایی که محقق انتظار دارد بخشی از پاسخ دهندگان هیچ نظر خاصی نداشته باشند. یعنی عکس حالت بی میلی محض داشتن به آشکار ساختن آن نظر، با قرار دادن مقوله ای از نوع (نمی دانم) یا (اطلاع ندارم) می توان اطلاعات دقیق تری را بدست آورد.

اعداد زوج یا فرد مقولات

هنگام ساختن مقیاس های متوازن ( یعنی دارای تعدا برابر از مقولات مطلوب و نامطلوب) مسئله تعداد زوج یا فرد مقولات مقیاس، یک مسئله مرتبط و قابل بحث است. اگر از یک تعداد فرد از موارد مقیاس استفاده شود، مورد میانی مقیاس عموما به عنوان یک نقطه خنثی در نظر گرفته می شود.

در جدول زیر مشخص شده است که در پژوهشی شامل بیش از 3000 زن سرپرست خانوار، گنجانیدن یک موقعیت میانی خنثی در یک مقیاس خرید، قبل از همه بر موقعیت های نزدیک آن اثر می گذارد. بعلاوه این تاثیر نامتقارن بوده به طوری که در آن، موقعیت خنثی بطور نامتناسب از مقوله پاسخ (احتمالا نخواهم خرید) استنباط می شود. به هر حال، در بسیاری از موقعیت های به نمایش درآمده در جدول، رده نخست یعنی مقوله (“قطعا خریداری خواهم کرد”) نیز متاثر از گنجانیدن یک مقوله خنثی است. این مقوله پاسخ همانی است که بیشترین کاربرد را بخصوص برای آزمون های ایده محصول، از سوی پژوهشگران بازاریابی داراست، بنابراین اگر یک محقق از یک وجه خنثی در مقیاس خود استفاده کرده و تحقیق دیگر از آن استفاده نکرده باشد، باید در هنگام مقایسه نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف دقت به خرج داد.

طرفداران مقولات زوج شماره گذاری شده، ترجیح میدهند که از نقاط خنثی پرهیز کنند. با این استدلال که در هر حال هیچ نگرشی نمی تواند خنثی باشد و باید افراد را مجبور کرد که درجه ای از مطلوب بودن یا نامطلوب بودن را مشخص سازند. با این حال در بسیاری از مسائل، مصرف کنندگان واقعا ممکن است خنثی باشند و باید به آنها امکان داد تا آن خنثی بودن را ابراز نمایند. بنابراین حل مسئله زوج / فرد بستگی دارد به اینکه آیا حداقل تعدادی از پاسخ دهندگان ممکن است نسبت به موضوع مورد سنجش حقیقتا نظر خنثی داشته باشد یا خیر.

مقیاس های اجباری در مقایسه با غیر اجباری

مسئله دیگر حائز اهمیت در رابطه با مقیاس های رتبه بندی، استفاده از مقیاس های اجباری در مقایسه با غیراجباری است. یک مقیاس اجباری پاسخ دهنده را ملزم می سازد تا نگرشی را درمورد مقوله مورد نظر مشخص سازد. در این وضعیت، پاسخ دهندگان هنگامی که در حقیقت هیچ نظری در مورد آن شئ یا ویژگی در حال رتبه بندی ندارد. اغلب نقطه میانی یک مقیاس را علامت می زنند. اگر بخش نسبتا خوبی از نمونه، نگرش و نظر خاصی راجع به یک موضوع نداشته باشند، استفاده از نقطه میانی بدین طریق، باعث تحریف سنجه های گرایش به مرکز و واریانس خواهند شد. در آن وضعیت هایی که محقق انتظار دارد بخشی از پاسخ دهندگان هیچ نظر خاصی نداشته باشند. یعنی عکس حالت بی میلی محض داشتن به آشکار ساختن آن نظر، با قرار دادن مقوله ای از نوع (نمی دانم) یا (اطلاع ندارم) می توان اطلاعات دقیق تری را بدست آورد.

جمع بندی ها در مورد مقیاس رتبه گذاری فهرست بندی شده

مقیاس های رتبه گذاری فهرست بندی شده رایج ترین ابزار سنجش نگرش ها هستند. هیچ قالب یگانه ای به عنوان بهترین قالب برای مقیاس های رتبه گذاری فهرست بندی شده وجود ندارد. در عوض مقیاس های رتبه بندی باید با ماهیت اطلاعات موردنیاز و خصوصیات و ویژگی های پاسخ دهندگان سازگار شوند.

دوره زمانی / محصول

 

در 30 روز آینده

در 7 روز آینده

پاسخ ها

تعداد طبقه بندی ها

مسواک

باطری چراغ قوه

لامپ

مایه کیک

بلیط سینما

پیتزا منجمد

قطعا خواهم خرید

4

16%

21%

26%

16%

13%

15%

5

19

23

28

16

14

15

احتمالا خواهم خرید

4

33

28

30

22

15

17

5

27

35

35

30

20

23

شاید بخرم یا نخرم

5

22

25

22

26

25

21

احتمالا نخواهم خرید

4

19

15

11

19

21

18

5

33

28

24

33

39

31

قطعا نخواهم خرید

4

20

11

11

17

26

29

5

21

14

13

21

27

31

 جمع بندی ها در مورد مقیاس رتبه گذاری فهرست بندی شده

مقیاس های رتبه گذاری فهرست بندی شده رایج ترین ابزار سنجش نگرش ها هستند. هیچ قالب یگانه ای به عنوان بهترین قالب برای مقیاس های رتبه گذاری فهرست بندی شده وجود ندارد. در عوض مقیاس های رتبه بندی باید با ماهیت اطلاعات موردنیاز و خصوصیات و ویژگی های پاسخ دهندگان سازگار شوند.

منبع : کتاب تحقیق بازاریابی سنجش و روش به همراه قضایای تحقیقات بازاریابی

مطالب مشابه :

مقیاس رتبه بندی غیرقیاسی فهرست بندی شده ( قسمت اول )

مقیاس های رتبه بندی غیر قیاسی

مقیاس های رتبه بندی غیر قیاسی ترسیمی

مقیاس های رتبه بندی قیاسی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید