مقیاس‌های سنجش در تحقیقات بازاریابی

مقیاس‌های سنجش در تحقیقات بازاریابی

سنجش شامل تخصیص اعداد به خصوصیات اشیا یا رویدادها می باشد، به نحوی که برخی از ابعاد واقعیت را منعکس می نماید. آنچه سنجیده می شود در واقع خود شئ ، شخص، حالت یا رویداد نیست بلکه خصوصیتی از آنهاست. در این صورت هدف تخصیص اعداد است، طوری که خواص اعداد درست عین خواص اشیاء یا رویدادهایی باشند که ما سنجش می کنیم. حساس ترین بعد سنجش ایجاد قواعدی است که تعیین می کنند که چگونه اعداد و ارقام باید به ویژگی هایی که قرار است سنجش شوند اختصاص یابد.

انواع مختلف مقیاس های سنجش به شرح زیر می باشد:

  1. اسمی
  2. ترتیبی (رتبه ای)
  3. فاصله ای
  4. نسبی

قواعد مربوط به تخصیص اعداد در بردارنده معیارهای ضروری جهت تعریف هر مقیاسی هستند. هنگامی که از مقیاس اسمی به سمت مقیاس نسبی حرکت می کنیم، با قواعد و اصول به طور فزاینده محدود کننده مواجه می شویم. با محدود کننده تر شدن اصول و قواعد انواع عملیات ریاضی که برای اعداد می توان استفاده کردافزایش می یابند.

منبع : کتاب تحقیق بازاریابی سنجش و روش

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.