سنجش رتبه‌ای

سنجش رتبه‌ای

مقیاس های رتبه ای معرف اعداد، حروف و یا سایر نمادهای به کار رفته در رده بندی اقلام هستند. در مقیاس رتبه ای نه تنها تفاوت کیفی متغیرها مشخص می شود (مانند مقیاس اسمی) بلکه برتری و یا کمتری مقدار و درجه صفت مورد بررسی نیز نشان داده می شود.

به عنوان مثال جدول زیرنشان می دهد که ناحیه الف بزرگترین بازار است، ب در جای دوم قرار دارد و الی آخر.تفاوت در رده بنذی میان ناحیه الف و ب برابر یک است و بین بازار های ب و پ نیز چنین است. با وجود این، تفاوت فروش بین بازارهای الف و ب تقریبا هشت میلیون دلار است  درحالی که تفاوت بازارهای ب و پ تقریبا یک میلیون دلار است.

ناحیه

رتبه

اندازه

الف

۱

۲۴۸۰۰۰۰۰

ب

۲

۱۶۵۰۰۰۰۰

پ

۳

۱۵۲۰۰۰۰۰

ت

۴

۱۲۱۰۰۰۰۰

ث

۵

۱۷۰۰۰۰۰

 حجم زیادی از تحقیقات بازاریابی متکی بر سنجه های ترتیبی است، مرسوم ترین کاربرد مقیاس ترتیبی به دست آوردن سنجش های ترجیحی می باشد. برای مثال ممکن است از یک مصرف کننده یا نمونه ای از کارشناسان خواسته شود که اولویت ها را در مورد چند نوع مارک، طعم و یا بسته بندی ها رده بندی نمایند.

منبع : کتاب تحقیق بازاریابی سنجش و روش به همراه قضایای تحقیقات بازاریابی

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.