مدل‌های کمی در تحقیقات بازاریابی

مدل های کمی در تحقیقات بازاریابی
مدل های کمی در تحقیقات بازاریابی

نخستین و مشخص ترین پرسشی که باید به آن بپردازیم این است که آیا مدل های کمی در گام اول مورد نیاز هستند یا خیر؟

تحلیل داده های بازاریابی با استفاده از مدل های کمی، الزاما روشی صریح و مشخص نمی باشد. در حقیقت در خصوص برخی از مدل ها نیلز به ایجاد مهارت های تجربی بنیادی وجود دارد تا بتوان این مدل ها را تبدیل به ابزارهایی کاربردی و مفید در مصادیق تازه نمود.

در تعداد اندکی از مشاهدات در خصوص برخی از متغیرها تمایل بر اعتماد و اتکا بر فنون آماری و گرافیکی ساده می باشد. اما هنگامی که پیچیدگی بر حسب تعداد مشاهدات و متغیرها افزایش یابد، خلاصه نمودن این داده ها با استفاده از یک مدل کمی، بسیار ساده تر خواهد بود.

مدل های کمی غالبا سه هدف را تامین می نمایند. این اهداف عبارتند از : توصیف ، پیش بینی و تصمیم گیری. توصیف معمولا به بررسی این مسئله می پردازد که کدام متغیرهای توصیفی تاثیر معنادار آماری بر متغیر وابسته دارد مشروط بر اینکه تناسب کامل مدل با داده ها وجود داشته باشد. به عنوان مثال این مسئله مورد سوال قرار می گیرد که عرضه یا ارتقاء ویژگی ها تاثیر مثبتی بر فروش خواهد داشت یا خیر؟ هنگامی که مدل توصیفی ایجاد شد، می توان آن را برای پیش بینی های خارج ازنمونه مذکور مورد استفاده قرار داد. این امر به معنای به کارگیری مدل مورد نظر در آینده یا در خصوص سایر خانوارها و انجام پیش بینی های مربوط به متغیر وابسته با توجه به مشاهدات مربوط به متغیرهای توصیفی می باشد. نهایتا با انجام این پیش بینی ها می توان به این نتیجه رسید که نتایج به نوعی نامتناسب بوده و باید بررسی نمود که کدام ترکیب های متغیر توصیفی، فروش بیشتر یا فاصله زمانی کوتاه تری میان خریدهای متعدد ایجاد می نماید.

مدل های کمی در صورتی مفید و کاربردی است که توسط افرادی که مهارت و درک درستی از این امر دارند مورد بررسی قرار گرفته و به کار گرفته شوند. شایسته است مدیران بازاریابی که مجبور به اتخاذ تصمیمات خود به صورت روزانه در خصوص کارهای روزمره هستند، کاربران این مدل ها نباشند. تصور ما است که این امر مشکل ساز نخواهد بود؛ چرا که مدیران می توانند تصمیمات خود را بر اساس توصیه های دیگران، به عنوان مثال از طریق محققین بازاریابی، اتخاذ نمایند.

منبع : مدل های کمی در تحقیقات بازاریابی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید