نمونه‌گیری منظم

نمونه‌گیری منظم

در این روش همه اعضای خانواده بدون هرگونه نظم و ترتیبی فهرست بندی می شوند، سپس نمونه مورد نظر با استفاده ازیک نظم معین از لیست جامعه انتخاب می شود. برای مثال، فرض کنید پژوهشگری قصد دارد نگرش دانش آموزان مدرسه ای، به حجم ۱۰۰۰ نفر، را نسبت به کتابخانه مدرسه مورد پژوهش قرار دهد.

او فهرستی ازکلیه دانش آموزان را تهیه می کند، سپس از هر ده نفر یک نفر را به صورت تصادفی انتخاب می کند. برای جلوگیری از هر نوع سوگیری، اعداد ۱ تا ۱۰ را در کلاهی ریخته و یکی از آن ها را به تصادف انتخاب می کند. فرض کنید این عدد ۳ باشد، بنابراین، او دانش آموزان شماره های ۳، ۱۳، ۲۳، ۳۳ … را انتخاب کرده و این عمل را تا انتخاب ۱۰۰ دانش آموز ادامه می دهد. روش مذکور به عنوان نمونه گیری منظم با شروع تصادفی شناخته شده است. در این روش، نمونه مورد نیاز با استفاده از یک نظم معین که به صورت زیر محاسبه می شود از لیستی از جامعه تعریف شده که فاقد هرگونه نظم و ترتیب، انتخاب می شود.

  حجم نمونه  /  حجم جامعه   =  نظم

هنگام طرح ریزی برای انتخاب یک نمونه از طریق یک فهرست یا امثال آن، پژوهشگر باید با دقت فهرست را بررسی کرده و مطمئن شود که هیچ الگوی چرخشی در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، در صورتی که دارای یک ترتیب تناوبی باشد، نمونه گیری منظم ، عملکرد و نتیجه مناسبی نخواهد داشت.

منبع: کتاب تحقیقات بازاریابی نوین با نگرش مدیریتی

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.