نمونه‌گیری طبقه‌ای

نمونه گیری طبقه ای در تحقیقات بازاریابی
نمونه گیری طبقه ای در تحقیقات بازاریابی

برای بهتر کردن شباهت نمونه  و جامعه و افزایش دقت نمونه گیری از لحاظ برآورد پارامترهای جامعه، می توان جامعه را به طبقاتی چند تقسیم کرد و نمونه‌گیری را در هر طبقه جداگانه انجام داد. در این صورت، اطمینان بیشتری خواهد بود که صفات مختلف جامعه با تقریب نزدیکتر در نمونه منعکس شوند. اگر میان صفاتی که بر اساس آنها، جامعه را طبقه بندی کردیم و موضوع تحقیق رابطه یا تناسبی برقرار باشد، این روش سبب افزایش قابل ملاحظه ای در دقت نمونه گیری خواهد گردید.

طبق نتایج به دست آمده، خطای نمونه گیری روش تصادفی ساده بیشتر از روش نمونه گیری طبقه ای است (البته، با همان حجم نمونه). در روش تصادفی ساده دو نوع خطا وجود دارد: هم خطاهای موجود در هر لایه و هم خطای موجود در لایه های متفاوت، ولی در روش نمونه گیری طبقه ای می توان خطا را ناشی از خطای نمونه گیری در هر طبقه دانست. شیوه تقسیم بندی بسیار مهم است. طبقه ها باید طوری طراحی شوند که اساسا با هم تفاوت داشته باشند و جامعه درون هر طبقه باید تا حد ممکن همگون باشند. در اکثر طبقه بندی های مرتبط با مشتری، سن، جنس و یا گروه های اقتصادی اجتماعی مورد توجه قرار می گیرند، ولی در هر صورت باید برای پوشاندن نیازهای خاص مورد نظر در تحقیق ویژگی های مختلفی را مد نظر قرار داد. برای یک تحقیق طبقات بسیار زیادی ممکن است به ذهن برسد. آماده سازی طبقات و طرح ریزی نمونه گیری در این طبقات بسیار مشکل است.

منبع: کتاب تحقیقات بازاریابی نوین با نگرش مدیریتی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید