نمونه‌های همتا

نمونه گیری همتا در تحقیقات بازاریابی
نمونه گیری همتا در تحقیقات بازاریابی

در بسیاری از تحققیقات از یک جامعه چند نمونه انتخاب می شود. در حالت خاص این نمونه های مکرر باید به طور کلی یا جزء به جزء مانند هم باشند. چنین نمونه هایی موازی هم  یا همتا خوانده می شوند. دو نمونه همتا به یک اندازه و یک کمیت معرف جامعه هستند. شرط کامل شباهت دو نمونه آن است که برای هر فرد در یک نمونه فردی مشابه در نمونه دیگر انتخاب شود. این حالت را همتایی کامل یا فردی گویند.

این نمونه گیری هنگامی که نمونه ها بیش از اندازه بزرگ هستند و سرعت نتیجه گیری را کاهش می دهند، مناسب است. نمونه کلی به زیر نمونه هایی تقسیم می شود و یکی از این نمونه ها مطالعه می شود. خطای محاسبه که کاملا اجتناب ناپذیر است، در این مورد هم امکان وقوع دارد، اما اگر همتایی درست باشد، از منبع خطاهای دیگر تا حد زیادی اجتناب می شود.

منبع: کتاب تحقیقات بازاریابی نوین با نگرش مدیریتی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید