نمونه‌گیری شبکه‌ای

نمونه گیری شبکه ای
نمونه گیری شبکه ای

اداره تحقیقات بازار بریتانیا روشی در نمونه گیری ایجاد کرده است به نام  نمونه‌گیری شبکه‌ای. در این روش بیشتر خصیصه های نامطلوب نمونه گیری سهمی نادیده گرفته می شود، به جز هزینه ها و دیگر محدودیت های روش های احتمالی سخت.

آن هایی که باید پاسخگو باشند، از مجموعه کوچکی که همگون هم باشد، به صورت تصادفی انتخاب می شوند. پس از اینکه بر طبق خصوصیاتی طبقه بندی شدند، سهم هایی هم مرتبط با خصوصیات مورد نیاز بررسی، به آن ها داده می شود.

یک نمونه گیری بر روی همه مناطق در بریتانیای بزرگ، با این روش انجام شد. هر حوزه به صورت زیر طبقه بندی می شد:

  1. ناحیه استاندارد
  2. درون ناحیه استاندارد ناحیه ITV
  3. درون دو ناحیه های 1 و 2 ناحیه دیگری تحت عنوان نوع همسایگی Acorn تعریف شده است: تعداد مورد نیاز نواحی بر اساس روش احتمالی انتخاب می شوند.

منبع: کتاب تحقیقات بازاریابی نوین با نگرش مدیریتی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید