قوانین بازاریابی

قوانین بازاریابی

اگر در مورد بازاریابی ھمان طور که بیست یا حتی ده سال پیش فکر می شد فکر می کنید، باید گفت که سخت در اشتباه ھستید. دلیل این امر
ساده است، قوانینی که امروز کار می کند مخالف چیزی است که در گذشته کار می کرده است.

قوانین قدیمی

آنچه در پی می آید، قوانین بازاریابی است که در بیشتر دروس کسب وکار مطرح می شوند و درون بیشتر شرکت ھا رایج ھستند (که بسیاری از این شرکت ھا در حال دست و پا زدن برای بقا ھستند).
• گام ۱: محصولی را ایجاد کنید که برای تعداد زیادی از مشتریان یا خریداران جذاب باشد.
• گام ۲: به ھر تعداد از مخاطب که می توانید، با پیامی که برای بسیاری از خریدارن بالقوه جذاب است، دسترسی پیداکنید.
• گام ۳: یک نام برند قابل شناسایی ایجاد کنید که می توانند به دسته ھای بیشتر محصول تعمیم یابد.
با اینکه درست است، شرکت ھایی که این قوانین را دنبال می کنند، در گذشته، قادر به ساختن برندھای قوی مانند سونی و کوکاکولا بودند؛(Broadcast marketing) ( این نوع از بازاریابی از طریق رسانه تلویزیون و رادیو) امادیگر کار نمی کند؛ زیرا:

۱- اینترنت و وفور رسانه ھا ھر یک با ویژگی ھا و منافع خود مصرف کنندگان و خریداران را به گروه ھای کوچک تر قطعه قطعه کرده اند.
۲- پیام ھایی که برای مصرف کنندگان و خریداران جذاب ھستند باید بسیار سفارشی سازی شده و ویژه باشند تا بتوانند ھر توجھی را به خودجلب کنند.
۳- ازدیاد برند و پیام ھای برند آنقدر خسته کننده شده اند که مصرف کنندگان و خریداران به راحتی از آنھا چشم پوشی می کنند.

به عبارتی دیگر، رویکردی که برای کوکاکولا کار کرده است، قرار نیست که برای شما ھم کار کند.

قوانین جدید

اینھا قوانینی ھستند که دراین عصر جدید کارآمد ھستند:

• گام ۱: محصولی را ایجاد کنید که نوع بسیار ویژه ای از خریدار و مصرف کننده را مورد خطاب قرار می دھد.
• گام ۲: پیام رسانی اصلی خود را روی مخاطب به منظور  « تبدیل » آنھا به مدافعانتان ھدف گیری کنید.
• گام ۳: مدافعانی داشته باشید که آنھا نام برند و پیشنھادھای شما را ترویج کنند.

به یاد داشته باشید که این عوامل دقیقا بر خلاف آن چیزی است که در گذشته کار می کرده است. به طوری که:

۱- در بخش ھایی که در آن از قوانین قدیمی  « پخش وسیع »  استفاده می شد امروز از قوانین جدید  « پخش محدود » پیروی می شود.
۲- امروزه آن رویکرد بازاریابی که از اشکال مختلفی از رسانه ھای عمده استفاده می کرد، تغییر کرده و از رسانه ھای به شدت ھدف گذاری شده استفاده می کند.
۳- جایی که در آن قوانین قدیمی، شما را در کنترل برند و سرنوشت آن قرار می داد، قوانین جدید این کنترل را در دستان مشتریان شما قرار می دھد.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.