تجزیه و تحلیل توصیفی

تجزیه و تحلیل توصیفی

در این تجزیه و تحلیل پژوهشگرداده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، خلاصه و طبقه بندی می کند. پژوهشگر ابتدا داده های جمع آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می کند و سپس به کمک نمودار آنها را نمایش می دهد و سرانجام با استفاده از سایر شاخص های آمار توصیفی آنها را خلاصه می کند. معروفترین و در عین حال پر مصرفترین شاخص های آمار توصیفی عبارتند از: میانگین،میانه، انحراف استاندارد، واریانس. به عنوان مثال ممکن است که شما علاقمند باشید که چگونگی توزیع بهره هوشی را در یک کلاس تعیین کنید؛ برای دسترسی به این هدف، ابتدا یک آزمون هوشی استاندارد اجرا می کنید، سپس داده های جمع آوری شده را تقسیم بندی می کنید و مطابق زیر در یک جدول توزیع فراوانی قرار می دهید و شاخص های آمار توصیفی را برای آن محاسبه می کنید.

بهره هوشی

طبیعی

باهوش

پرهوش

سرآمد

جمع

فراوانی

۱۵

۳۶

۱۰

۴

۶۵

درصد

۲۳/۰۷

۵۵/۳۹

۱۵/۳۹

۶/۱۵

۱۰۰

باید توجه داشت که در تجزیه و تحلیل توصیفی از آزمونهای آمار استنباطی استفاده نمی شود؛ زیرا در این نوع تجزیه و تحلیل، هدف، بررسی واقعیتهای موجود است و پژوهشگر قصد پیش بینی یا استنباط آماری را ندارد.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.