تجزیه و تحلیل علیت

تجزیه و تحلیل علیت

در تجزیه و تحلیل علیت، ابزار یاشاخص های آماری به کار برده شده، همانند روشهایی است که در تجزیه و تحلیل مقایسه ای مورد استفاده قرار می گیرد. تفاوت عمده بین این دو روش در این است که در تجزیه و تحلیل علیت، روابط علت ومعلولی بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و پژوهشگر با رد یا تایید فرضیه های آماری به تایید یا رد روابط علت و معلولی می پردازد.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.