تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای

تجزیه و تحلیل مقایسه ای
تجزیه و تحلیل مقایسه ای

در تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای علاوه بر اینکه اطلاعات جمع آوری شده به صورت توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند، با یکدیگر مقایسه می شوند. سوالی که در این تجزیه و تحلیل مطرح است این است که آیا شاخص آماری محاسبه شده بزرگتر یا کوچکتر از شاخص آماری دیگر است؟ به این معنی که دو یا چند شاخص آمار توصیفی ( میانگین، میانه، انحراف استاندارد و واریانس) مورد مقایسه واقع می شوند. به عنوان مثال، ممکن است شما در دو یا چند کلاس ریاضی تدریس کنید و علاقمند باشید که متوسط پیشرفت تحصیلی دو کلاس را با هم مقایسه کنید و مشخص سازید که بین پیشرفت تحصیلی این دو کلاس در درس زیاضی اختلاف معنی ذازی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر علاقمندید که میانگین دو کلاس را با استفاده از یک آزمون آماری مقایسه کنید و مشخص سازید که آیا بین آنها اختلاف آماری معنی داری وجود دارد یا خیر؟ در چنین شرایطی وقتی گفته می شود که بین میانگین دو کلاس تفاوت معنی داری وجود دارد، منظور این است که یافته های پژوهش دارای اعتبار است و آنچه به دست آمده است، ناشی از شانس یا تصادف نیست.

اماباید توجه داشت حتی در مواقعی که آزمون آماری محاسبه شده، معنی دار بودن تفاوت بین دو شاخص آماری را تایید نمی کند نمی توان گفت که یافته های پژوهش واقعیتی را ثابت کرده است؛ آنچه می توان گفت این است که: تفاوت بین شاخص های آماری آزمون شده با احتمال معینی معتبر و معنی دار است. به عنوان مثال، وقتی گفته می شودکه تفاوت بین دو میانگین با احتمالp ≤ 0.05) 0.05) معنی دار است. یعنی، با 95 درصد اطمینان اختلاف بین آنها واقعی است و فقط 5 درصد احتمال دارد که تفاوت بین آنها ناشی از شانس یا تصادف باشد.

آزمون های آماری در تجزیه تحلیل های مقایسه ای به منظور تصمیم گیری درباره رد یا تایید فرضیه پژوهشی به کار برده می شوند. به این معنی که هدف آزمون آماری تعیین این است که: آیا اختلاف بین شاخص های مورد مقایسه به اندازه ای هست که بتوان فرضیه صفر را رد کرد؟

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید