خطاهای رایج در طرح تحقیق بازاریابی

خطاهای رایج در طرح تحقیق بازاریابی
خطاهای رایج در طرح تحقیق بازاریابی

اطلاعاتی که از یک پروژه تحقیقاتی حاصل می‌شوند بایستی تا حد امکان صحیح و دقیق باشند. هر پروژه تحقیقاتی با خطاهایی همراه است، بنابراین  طراح تحقیق باید تا حدامکان سعی در به حداقل رساندن خطاها داشته باشد. دو نوع خطای مهم که عموماً در طرح‌های تحقیق یافت می‌شوند، عبارت اند از:

خطاهای مربوط به انتخاب مصاحبه شوندگان:
خطا در ذکر خصوصیات جمعیت
خطای نمونه گیری
خطای گزینش
خطای چارچوب بندی
خطای عدم پاسخگویی
خطای اطلاعات جانشین

خطاهای مربوط به دقت جواب‌ها:
خطای سنجش در مصاحبه‌ها
خطای سنجش سوالات
خطای سنجش پاسخ دهندگان

  • خطا در ذکر خصوصیات جمعیت: این خطا زمانی رخ می‌دهد که محقق، جمعیت یا جامعه آماری نامناسبی را برای گردآوری اطلاعات انتخاب کند.

 

  • خطای نمونه‌گیری: این خطا زمانی رخ می‌دهد که نمونه به درستی معرف جامعه نباشد.

 

  • خطای گزینش: این خطا زمانی رخ می‌دهد که نمونه‌گیری به روش نامناسبی انجام شود.

 

  • خطای چارچوب بندی: چارچوب نمونه بایستی کلیه اعضای جامعه آماری را معرفی کند. این معرفی باید به گونه‌ای صورت بگیرد که هر یک از اعضای جامعه فقط یک بار معرفی شوند و همینطور اعضای اعضای خارج از جامعه نیز معرفی نشوند. به خطاهایی که در تعیین چارچوب نمونه ممکن است پدید آیند خطای چارچوب بندی گفته میشود.

 

  • خطای عدم پاسخگویی: این خطا زمانی پدید می‌آید که پاسخ دهندگان و غیر پاسخ دهندگان بسیار متفاوت باشند. چنانچه غیر پاسخ دهندگان حائز ویژگی خاصی باشند و به طور یکنواخت در جامعه توزیع نشده باشند، با خطای عدم پاسخگویی در مطالعه مواجه خواهیم شد.

 

  • خطای اطلاعات جانشین: در بعضی از تحقیقات اطلاعات مورد نیاز به طور مستقیم قابل دستیابی نیستند و بنابراین بایستی از داده‌های جانشین برای برآورد اطلاعات مورد نظر استفاده نمود. خطای اطلاعات جانشین زمانی رخ می‌دهد که داده‌های جانشین به خوبی داده‌های اصلی را نمایندگی نکنند. نیاز به اطلاعات جانشین در زمان فرمول بندی مسئله مشخص می‌شود و با تعریف صریح دقیق مسئله می‌توان این نوع خطا را کاهش داد.

 

  • خطاهای سنجش ممکن است در مراحل مختلف تحقیق پدید آیند. به طور مثال نامفهوم بودن سوالات، پاسخ‌های اشتباه مصاحبه شوندگان و بروز خطا به هنگام تحلیل داده ها.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید