کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت سوم)

کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت سوم)

این مقاله برگرفته از سایت Esomar.org می باشد و توسط دفتر تحقیقات بازاریابی گاتا ترجمه شده است.

مقالات :

مقاله ۱: قوانین پایه  

الف) تحقیقات بازار باید قانونی ،صادقانه و هدفمند باشند .در عین حال مطابق با قوانین علمی مقتضی و مناسب انجام پذیرند.

ب) پژوهشگران نباید اقداماتی انجام دهند که مغایر با اعتبار تحقیقات بازار باشد یا لطمه ای به اعتماد عمومی وارد سازد.

ج) تحقیقات بازار باید مسئولانه و حرفه ای انجام پذیرد و منطبق بر اصول رقابت عادلانه در تجارت باشد.

د) تحقیقات بازار باید کاملا” از فعالیتهای غیر پژوهشی جدا شوند. مجزا از هرگونه فعالیت تجاری که توسط افراد در زمینه ی کسب و کار انجام میگیرد. (مانند پیشبرد فروش ، بازار یابی مستقیم ، فروش مستقیم …)

مقاله ۲: صداقت

الف) تحقیقات بازار نباید از اعتماد پاسخ دهندگان سوء استفاده کنند و یا از کمبود تجربه ،دانش و آگاهی افراد سوء استفاده کند.

ب) پژوهشگران نباید درباره ی مهارت ها، سوابق یا فعالیت های خود و سازمانشان اطلاعات ناقص و غلط بدهند. .

مقاله۳: مسئولیت حرفه ای

الف) همکاری پاسخ دهندگان در پروژه تحقیقات در هر مقطعی کاملا” داوطلبانه است. زمانیکه پیشنهاد همکاری به انها داده میشود باید نسبت به حق انتخاب و شرکت داوطلبانه شان آگاه گردند.

ب) پژوهشگران باید با احتیاط عمل کنند و به پاسخ دهندگان این تضمین را بدهند که حضورشان

در پروژه تحقیقات بازار هیچ گونه عواقبی برای آنها در پی نخواهد داشت.

ج) پژوهشگران نباید غیر منصفانه از پژوهشگر دیگری انتقاد کنند.

مقاله ۴ : شفافیت

الف) پژوهشگران باید در ابتدای امر خود را کامل معرفی نموده و به وضوح اهداف تحقیق را شرح دهند.

ب) پاسخ دهندگان باید از صحت هویت پژوهشگران ، قصد و هدف تحقیقات مطمئن شوند و امکان کنترل صحت این اطلاعات برایشان فراهم باشد .

ج)چنانچه مشتری ، متقاضی نظارت بر کیفیت جمع آوری و آماده سازی داده ها باشد پژوهشگر موظف است این شرایط را برای وی مهیا سازد.

د)پژوهشگرباید هرگونه اقدامی را هرچند جزئی ، که در راستای پروژه انجام میدهد به اطلاع مشتری برسانند.

ذ)محققین باید تضمین کنند که پروژه و اقدامات برنامه ریزی شده به درستی ،با دقت وبه صورت عینی گزارش و مستند سازی می شوند.

مقاله ۵) مالکیت

طرح پیشنهادی تحقیق بازار وفهرست قیمتها متعلق به سازمان یا فردی است که آن را طرح کرده ، مگر اینکه توافق چیز دیگری باشد.

مقاله ۶) تکنیک های ضبط و مشاهده

پاسخ دهندگان قبل از مصاحبه یا مشاهده باید از تکنیک های ضبط و مشاهده یا تجهیزات ضبط صدا که قسمتی از تحقیق محسوب می شوند ،مطلع گردند.مگر مواقعی که این امر به صورت باز و در اماکن عمومی انجام می گیرد و جمع آوری اطلاعات شخصی مورد هدف نیست. چنانچه مصاحبه شوندگان خواستار حذف یا از بین رفتن مصاحبه ی ضبط شده باشند ، کلیه اطلاعات ثبت و ضبط شده بایستی پاک شده و استفاده نشوند.در شرایط عدم رضایت صریح پاسخ دهندگان هویت فردی آنها بایستی محفوظ نگاه داشته شود.

مطالب مشابه:
کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت اول)

 کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت دوم)
کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی ( قسمت چهارم)
کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت پنجم)

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.