مقیاس‌های سنجش در تحقیقات بازاریابی

سنجش شامل تخصیص اعداد به خصوصیات اشیا یا رویدادها می باشد، به نحوی که برخی از ابعاد واقعیت را منعکس می نماید. آنچه سنجیده می شود در واقع خود شئ ، شخص، حالت یا رویداد نیست بلکه خصوصیتی از آنهاست. در این صورت هدف تخصیص اعداد است، طوری که خواص اعداد درست عین خواص اشیاء ...
بیشتر بخوانید
تحقیقات بازاریابی چیست؟

تلاش های متعددی برای تعریف تحقیقات بازاریابی صورت گرفته و بعضی از آنها سبب شده است تا “تحقیقات بازار” به جای “تحقیقات بازاریابی” استفاده شود و همه جنبه های آن را پوشش دهد. با این وجود یک تفاوت اساسی بین دامنه فعالیت هایی که این دو واژه را پوشش می دهند، وجود دارد. مسوولیت تحقیقات...
بیشتر بخوانید