شاخص‌های عملکرد بازاریابی

در این قسمت به شاخص های گوناگون مربوط به عملکرد بازاریابی مثل فروش، انتخاب مارک و فواصل زمانی بین خرید پرداخته می شود. داده های بازاریابی به اشکال مختلف مشاهده می گردند. از آن جا که این متغیرها متغیرهای وابسته ای هستند، نیاز به رجوع به انواع متفاوت مدل ها برای هر یک از متغیرها ...
بیشتر بخوانید