نمونه‌گیری شبکه‌ای

اداره تحقیقات بازار بریتانیا روشی در نمونه گیری ایجاد کرده است به نام  نمونه‌گیری شبکه‌ای. در این روش بیشتر خصیصه های نامطلوب نمونه گیری سهمی نادیده گرفته می شود، به جز هزینه ها و دیگر محدودیت های روش های احتمالی سخت. آن هایی که باید پاسخگو باشند، از مجموعه کوچکی که همگون هم باشد، به ...
بیشتر بخوانید
نمونه‌گیری چند درجه‌ای

اگر در تحقیقی بخواهیم چند جنبه را مطالعه کنیم و یک یا چند جنبه، از بقیه جنبه های مورد بررسی ساده تر باشد یا مایل باشیم برخی را کاملتر و دقیق تر بررسی کنیم، در این صورت از روش نمونه‌برداری چند درجه‌ای می توانیم استفاده کنیم، برای رعایت صرفه و سهولت تحقیق می توان تصمیم گرفت ...
بیشتر بخوانید
نمونه‌گیری سهمی

این روش نوع ناقص و تقویتی نمونه گیری طبقه ای به روش تصادفی است. در نمونه گیری سهمی انتخاب اجزای هر طبقه  از نمونه به روش غیر تصادفی انجام می گیرد. مقدار هر یک از این طبقات هم ممکن است کاملا مساوی با نسبت آن در جامعه نباشد. هرگاه اطلاع کافی درباره حدود جامعه و ...
بیشتر بخوانید
نمونه‌های همتا

در بسیاری از تحققیقات از یک جامعه چند نمونه انتخاب می شود. در حالت خاص این نمونه های مکرر باید به طور کلی یا جزء به جزء مانند هم باشند. چنین نمونه هایی موازی هم  یا همتا خوانده می شوند. دو نمونه همتا به یک اندازه و یک کمیت معرف جامعه هستند. شرط کامل شباهت ...
بیشتر بخوانید
نمونه‌گیری چند مرحله‌ای

به اقتضای خصوصیات جامعه و موضوع  تحقیق، گاهی نمونه موردنظر در چند مرحله برگزیده می شود. در این روش از جامعه N  نفری نمونه ای به تعداد n1  انتخاب می شود. سپس از میان n1 نفر گروه کوچکتری به تعداد n2  برمی گزینیم و غیره، تا نمونه کافی و مناسب از لحاظ تعداد و سایر ...
بیشتر بخوانید
نمونه‌گیری گروهی (خوشه‌ای)

در بعضی موارد، جامعه تحقیق در اصل در گروه هایی توزیع می شوند. برای سهولت می توان به جای جامعه از این گروه ها نمونه گیری کرد؛ مثلا در تحقیقات اجتماعی برای انتخاب نمونه ای از ساکنان یک شهر می توان از خانوارها نمونه گیری کرد،یا آن شهر را به چندین منطقه تقسیم کرد و ...
بیشتر بخوانید