نمونه‌گیری گروهی (خوشه‌ای)

در بعضی موارد، جامعه تحقیق در اصل در گروه هایی توزیع می شوند. برای سهولت می توان به جای جامعه از این گروه ها نمونه گیری کرد؛ مثلا در تحقیقات اجتماعی برای انتخاب نمونه ای از ساکنان یک شهر می توان از خانوارها نمونه گیری کرد،یا آن شهر را به چندین منطقه تقسیم کرد و ...
بیشتر بخوانید
نمونه‌گیری طبقه‌ای

برای بهتر کردن شباهت نمونه  و جامعه و افزایش دقت نمونه گیری از لحاظ برآورد پارامترهای جامعه، می توان جامعه را به طبقاتی چند تقسیم کرد و نمونه‌گیری را در هر طبقه جداگانه انجام داد. در این صورت، اطمینان بیشتری خواهد بود که صفات مختلف جامعه با تقریب نزدیکتر در نمونه منعکس شوند. اگر میان ...
بیشتر بخوانید
نمونه‌گیری منظم

در این روش همه اعضای خانواده بدون هرگونه نظم و ترتیبی فهرست بندی می شوند، سپس نمونه مورد نظر با استفاده ازیک نظم معین از لیست جامعه انتخاب می شود. برای مثال، فرض کنید پژوهشگری قصد دارد نگرش دانش آموزان مدرسه ای، به حجم ۱۰۰۰ نفر، را نسبت به کتابخانه مدرسه مورد پژوهش قرار دهد. ...
بیشتر بخوانید
نمونه‌گیری تصادفی ساده

نمونه‌گیری تصادفی ساده روشی است که در آن برای هر یک از اعضای جامعه (واحد نمونه گیری) امکان مساوی برای انتخاب شدن، فراهم شود. این روش بر انتخاب واحدهایی از کل جامعه اشاره می کند به طوری که هر واحد دارای اختمال مساوی (غیر صفر) برای بودن به عنوان عضوی از اعضای نمونه باشد. به ...
بیشتر بخوانید
انواع نمونه‌گیری در تحقیقات بازاریابی

نمونه گیری‌ها عموماً به دو دسته‌ی نمونه گیری تصادفی (احتمالی) و غیر تصادفی (غیر احتمالی)  تقسیم می‌شوند. در نمونه گیری تصادفی هر واحد جامعه شانس انتخاب شدن به طور مساوی را دارد. در نمونه گیری غیر تصادفی اینگونه نیست، بلکه فرآیند نمونه‌گیری قضاوتی و هدفمند است؛ یعنی انتخاب نمونه به قضاوت فرد بستگی دارد،...
بیشتر بخوانید
شاخص‌های عملکرد بازاریابی

در این قسمت به شاخص های گوناگون مربوط به عملکرد بازاریابی مثل فروش، انتخاب مارک و فواصل زمانی بین خرید پرداخته می شود. داده های بازاریابی به اشکال مختلف مشاهده می گردند. از آن جا که این متغیرها متغیرهای وابسته ای هستند، نیاز به رجوع به انواع متفاوت مدل ها برای هر یک از متغیرها ...
بیشتر بخوانید